Endokrinologija

Već u perimenopauzalnom periodu, žena mora da je pod budnim okom interniste endokrinologa, jer je to period jako važan u životu žene. Počinje polako smanjenje funkcija polnih organa, hormonski status se menja, koji ostavlj traga na  stanje i funkciju drugih organa. Polje rada specijaliste endokrinologije spada prevencija i lečenje gojaznosti, kao i drugih bolesti prouzrokovnih nepravilnom ishranom: poremecaj lipida, hipertenzija, poseban akcenat stavlja se na edukaciju; dijabetičara, kao važan i neizostavan segment lečenja Diabetes mellitus-a. Gojaznost je bolest i dokazani faktor rizika ; razvoj KVB,  digestivnih, respiratornih, malignih bolesti ( dojka, ovarijum,, prostata, kolorektalni karcinom, i karcinom žučne kesice), i poremećaj u reproduktivnoj funkciji polnih organa.

Usluge koje nudimo:

Pregled endokrinologa obuhvata:

 • prihvat i osnovni pregled ( anamneza, pregled pluća i trbuha )
 • snimanje EKG
 • merenje TA ( krvnog pritiska )

Denzitometrija je tehnika za merenje mineralne koštane gustine, aparat se zove osteodenzitometar. DXA tehnika koristi dve X-zračne energije da bi se procenila zona mineralizovanog tkiva i mineralni sadrzaj je podeljen po zonama, koje je delimično korigovano prema veličini tela. Ova korekcija je samo delimična, pošto je DXA tehnika dvodimenzionalnog skeniranja, ne moze da proceni dubinu ili posteroanteriorni promer kosti.

Zbog toga je SZO donela odluku da se izmerene vrednosti mineralne koštane gustine upoređuju sa normalnim vrednostima tj. sa vrednostima mineralne koštane gustine kod zdravih žena do 30 god. i da se izražava kao T-score, koji poredi pojeinačne izmerene vrednosti, sa onim srednijim vrednostima kod mladih zdravih osoba istog pola i rase izraženo u standarnim devijacijama-SD. Z-score poredi pojedinačne izmerene rezultate sa vrednostima dobijenim u merenju mineralne koštane mase osoba iste dobi izraženo u standardnim devijacijama.

T-score se koristi za dijagnozu, da se utvrdi da li osoba boluje od osteporoze, I utvrdi rizik za nastanak preloma kostiju. Vrednosti T-scor- a na osnovu kojih se vrši procena mineralizacije kostiju su sledeće:

 • Normalna mineralna koštana gustina T-score je jednak ili veći od – 1.0 SD.
 • Osteopenija T-score je između -1.0 i -2.5 SD.
 • Osteoporoza T-score je manji od -2.5 SD.
 • Ako se utvrdi da neka osoba ima T-score- 2.0 SD, to znači da ona ima dva puta veće izglede da ima frakturu nego osoba sa normalnom mineralnom koštanom gustinom.
 • Ako imamo dva nalaza sa T – scorovima od -3.0 i – 4.5, onda je drugi nalaz u težem obliku OP.

Tanita je aparat koji meri pojedinačno u svakom delu tela :

 • količinu vode
 • mišićnu masu
 • količinu masti

Ultra zvuk je nezaobilazna dijagnostička metoda i na osnovu tegoba mogu se uraditi sledeći pregledi:

 • ultra zvuk štitaste žležde i pardotidnim žlezdama
 • ultra zvuk bubrega i nadbubrežnih žlezda
 • ultra zvuk abdomena